Bitkoyin daqiiqaa muraasa keessatti addunyaa kanarraa bakka kamittuu dabarfamuu - Central Water Catchment

Thursday, 25 August 2022

Item details

Urban area: Central Water Catchment, North Region
Offer type: Offer

Contacts

Contact name mbafjphjdmiwtjrapo

Item description

Bitkoyin daqiiqaa muraasa keessatti addunyaa kanarraa bakka kamittuu dabarfamuu danda'a, namni kamiyyuus ta'e dhaabbati kamiyyuu osoo hin qabatin. Bitkoyin har'a karaa raadiyoo, saatalaayitii fi neetworkii meesh gara kutaalee addunyaa hedduutti ergama. Filannoon sun lamaanuu interneetii hin barbaadu. Ammas warqeen, uumamaan, nama qaamaan gara magaalota, naannolee, biyyoota, ardiilee fi kkf birootti geessu barbaada. Warqeen qaamaa waan ta’eef, hawaasa har’aa addunyaa, dijitaalaa, jaarraa 21ffaa keessatti akka bifa maallaqaa faayidaa qabuutti isa miidha. Itti fayyadamuun salphaatti qabatamaa miti. Kuusuu fi eeguun garmalee ulfaataa fi qaala’aa dha. Warqee biyya biraatti erguun torban hedduu kan fudhatuu fi maallaqa guddaa kan gaafatu ture. Adeemsa sana keessattis qaama sadaffaa baay’ee irratti hirkatuu qabda. Hin qabamne ta'uun amala ijoo bitcoin malee mudaa miti. Addunyaa fooniitiin akka hidhamuu hin hayyamu. Warqee qabachuun baasii dhaabbataa kan akka kuusaa, suphaa fi nageenya of keessaa qaba. Bitcoin doolaara biliyoona tokkoo qabachuu, kuusuu fi mirkaneessuu dandeessa baasii walfakkaatu bitcoin doolaara 1,000 qabaachuu, kuusuu fi mirkaneessuu dandeessa. Warqee wajjinis akkasuma jechuu hin dandeessu, qaamaan waan ulfaatuuf. Bitcoin doolaara 10 geejjibuun salphaa fi baasii bitcoin doolaara 1,000,000,000 geejjibuu wajjin wal fakkaata. Warqee hamma adda addaa lamaan sana baachuun ulaagaa fi rakkoo baay’ee adda addaa fida. Warqeen bakka kamittiyyuu akka bitcoin gabaa hin qabu. Bitkoyin hanqina warqee sana hunda mo'a. Bitkoyin yeroo fi bakka hunda keessatti gabaa olaanaa qaba.
300 Invast gochuu $500 argadhu
500 Invast gochuu $800 argadhu
1,000 invast gochuu $2,800 argadhu
1,400 invast gochuu $3,300 argadhu
1,500 invast gochuu $4,800 argadhu
1,650 invast gochuu $5,700 argadhu
1,750 invast gochuu $6,000 argadhu
7,000 invast gochuu $10,800 argadhu
11,000 invast gochuu $19,900 argadhu

www.olivercoins.com irratti argama
Mark as scam